1 ـ منظور از «أَشْهُر حُرُم» در اینجا چیست؟
فهرست موضوعات
جستجو 


گر چه مفسران در این باره بسیار صحبت کرده اند، ولى با توجه به آیات گذشته ظاهر این است که منظور از آن، همان چهار ماه مهلت است که براى مشرکان مقرّر گردیده، که آغاز آن روز دهم ذى الحجه سال نهم هجرى و پایان آن روز دهم ماه ربیع الثانى سال بعد بود، و این تفسیر را بسیارى از محققان پذیرفته اند، و مهم تر این که در روایات متعددى نیز به آن تصریح شده است.(1)
 


* * *


1 ـ در تفسیر «نور الثقلین»، جلد 2، صفحه 187، ذیل آیه مورد بحث، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق، چند حدیث در این زمینه نقل شده است ـ «بحار الانوار»، جلد 21، صفحه 274، و جلد 97، صفحه 53.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای