1 ـ منظور از «عمارة» چیست؟
فهرست موضوعات
جستجو 


آیا آباد ساختن مساجد، به معنى آبادى ساختمان و تأسیسات آن است، یا به معنى اجتماع و شرکت در آن؟
بعضى از مفسران تنها یکى از این دو قسمت را در تفسیر «عمران مساجد» در آیه فوق انتخاب کرده اند، در حالى که مفهوم این کلمه یک مفهوم وسیع است، و همه این امور را شامل مى شود.
مشرکان و بت پرستان نه حق شرکت در مساجد دارند، و نه تعمیر و بناى ساختمان آنها و همه این امور باید به دست مسلمانان انجام پذیرد.
ضمناً از این آیات استفاده مى شود: مسلمانان نباید هدایا و کمک هاى مشرکان بلکه تمام فرق غیر اسلامى را براى ساختمان مساجد خود بپذیرند; زیرا آیه اول گر چه تنها سخن از مشرکان مى گوید، ولى آیه دوم که با کلمه «اِنَّما» شروع شده، عمران مساجد را مخصوص مسلمانان مى سازد.
و از اینجا روشن مى شود: متولیان و پاسداران مساجد نیز باید از میان پاک ترین افراد انتخاب شوند، نه این که افراد نا پاک و آلوده به خاطر مال و ثروتشان، و یا به خاطر مقام یا نفوذ اجتماعیشان ـ آن چنان که در بسیارى از نقاط متأسفانه رایج شده ـ بر این مراکز عبادت و اجتماعات اسلامى گمارده شوند.
بلکه تمام دست هاى نا پاک را از تمام این مراکز مقدس باید کوتاه ساخت و از آن روز که گروهى از زمامداران جبار و یا ثروتمندان آلوده و گنهکار دست به ساختمان مساجد و مراکز اسلامى زدند، روحِ معنویت و برنامه هاى سازنده آنها مسخ شد، و همین است که مى بینیم بسیارى از این گونه مساجد شکل مسجد ضرار را به خود گرفته است!
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای