3 ـ پاسداران شجاع
فهرست موضوعات
جستجو 


جمله: وَ لَمْ یَخْشَ اِلاَّ اللّهَ: «جز از خدا نترسند» نشان مى دهد که: عمران و آبادى و نگاهدارى مساجد جز در سایه شهامت و شجاعت ممکن نیست.
هنگامى این مراکز مقدس اسلامى به صورت کانون هاى انسان سازى و کلاس هاى عالى تربیت در مى آید، که بنیانگذاران و پاسدارانى شجاع داشته باشد، آنها که از هیچ کس جز خدا نترسند، و تحت تأثیر هیچ مقام و قدرتى قرار نگیرند، و برنامه اى جز برنامه هاى الهى در آن پیاده نکنند.


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای