4 ـ آیا تنها مسجدالحرام منظور است؟
فهرست موضوعات
جستجو 


بعضى از مفسران، آیات فوق را مخصوص «مسجدالحرام» دانسته اند، در حالى که الفاظ آیه عام است، و هیچ گونه دلیلى بر این تخصیص نیست، هر چند «مسجدالحرام» که بزرگ ترین مسجد اسلامى است، در ردیف اول قرار گرفته، و در آن روز که آیات نازل شد، بیشتر، آن مسجد در نظر بود، ولى این دلیل تخصیص مفهوم آیات نمى شود.


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای