1 ـ فلسفه ماه هاى حرام
فهرست موضوعات
جستجو 


تحریم جنگ در این چهار ماه، یکى از طرق پایان دادن به جنگ هاى طویل المدة، و وسیله اى براى دعوت به صلح و آرامش بود; زیرا هنگامى که جنگجویان چهار ماه از سال اسلحه را به زمین بگذارند و صداى چکاچک شمشیرها یا صفیر گلوله ها خاموش شود، و مجالى براى تفکر و اندیشه به وجود آید، احتمال پایان یافتن جنگ بسیار زیاد است.
همیشه ادامه یک کار با شروع مجدد آن پس از خاموشى تفاوت دارد و دومى به مراتب مشکل تر است.
فراموش نمى کنیم: در دوران جنگ هاى بیست ساله «ویتنام» چه اندازه زحمت مى کشیدند تا یک آتش بس بیست و چهار ساعته، در آغاز سال نو مسیحى یا مانند آن به وجود آورند.
ولى اسلام براى پیروان خود در هر سال یک آتش بس چهار ماهه اعلام مى دارد و این خود نشانه روح صلح طلبى اسلام است.
اما همان گونه که گفتیم، اگر دشمن بخواهد از این قانون اسلامى سوء استفاده کند و حریم ماه هاى حرام را بشکند، اجازه مقابله به مثل به مسلمانان داده شده است.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای