3 ـ وحدت کلمه در برابر دشمن
فهرست موضوعات
جستجو 


قرآن در آیات فوق دستور مى دهد: به هنگام مبارزه با دشمن، مسلمانان متفقاً و در صف واحد با آنها پیکار کنند، از این دستور استفاده مى شود که حتى مبارزات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى خود را در برابر آنان هماهنگ سازند، و تنها در سایه چنین وحدتى که از روح توحید اسلام سرچشمه مى گیرد، توانائى بر پیروزى در مقابل دشمن دارند.
این همان دستورى است که مدت ها است به دست فراموشى سپرده شده و یکى از علل انحطاط مسلمین محسوب مى شود.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای