1 ـ تأکیدهاى مکرّر بر مسأله جهاد
فهرست موضوعات
جستجو 


در دو آیه فوق از هفت طریق روى مسأله جهاد تأکید شده است.
نخست از طریق خطاب به افراد با ایمان.
دوم از طریق امر به حرکت به میدان جهاد.
سوم به وسیله تعبیر «فِى سَبِیْلِ اللّهِ».
چهارم استفهام انکارى درباره تبدیل دنیا به آخرت.
پنجم تهدید به «عَذاب أَلِیْم».
ششم تهدید به این که شما را از صحنه خارج مى کند و دیگران را به جاى شما مى گذارد.
و هفتم از طریق توجه به قدرت بى پایان خدا و این که سستى هاى شما هیچ گونه زیانى به پیشرفت کارها نمى رساند، بلکه هر زیانى باشد، دامنگیر خود شما مى شود.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای