عدالت حتى درباره دشمنان
فهرست موضوعات
جستجو 


دقت در آیات فوق و لطافت و ظرافت و نکته سخن خاصى که در احکام مزبور به کار رفته نشان مى دهد که، اصل عدالت و قسط تا چه حد در تشریع احکام اسلامى مورد توجه بوده است یعنى حتى در مواقع بحرانى و طوفانى نیز تلاش مى شود ضرر و زیان به کسى، حتى به کفار نرسد.
این، در حالى است که معمول دنیا این نیست، در بحران ها همه مى گویند: شرائط فوق العاده است، باید به آن تن درداد، جاى احقاق حق نیست و هرگونه نابسامانى را باید تحمل کرد، قرآن مى گوید: حتى در سخت ترین شرایط باید تلاش کرد حقى بر باد نرود، نه تنها از دوستان، که اگر دشمنان هم حقى داشته باشند، باید رعایت گردد.
این گونه احکام اسلامى نوعى اعجاز، و نشانه حقانیت دعوت پیامبر(صلى الله علیه وآله)است که در چنان محیطى که نه مال احترامى داشت، و نه جان ارزشى، تا این حدّ در احقاق حقوق کوششى به خرج مى دهد.

* * *

 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای