2 ـ خدا «تکلیف ما لا یطاق» نمى کند
فهرست موضوعات
جستجو 


نه تنها حکم عقل، بلکه حکم شرع نیز بر این معنى گواه است، که تکالیف انسان ها باید در حدود توانائى آنها باشد، جمله «لایُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها» که در ضمن آیات فوق آمده نیز، اشاره به همین معنى است.
ولى، در بعضى از روایات مى خوانیم: منظور از «ما آتاها»، «ما أَعْلَمَها» است، یعنى خداوند هر کس را به مقدارى تکلیف مى کند که به او «اعلام» کرده است، و لذا به این آیه در مباحث «اصل برائت» در «علم اصول» استدلال کرده اند، که اگر انسان حکمى را نمى داند، مسئولیتى در برابر آن ندارد.
ولى، از آنجا که عدم آگاهى، گاهى سبب عدم توانائى مى شود، ممکن است، منظور، جهلى باشد که سرچشمه عجز گردد.
بنابراین، آیه مى تواند مفهوم وسیعى داشته باشد، که هم عدم قدرت را شامل شود و هم جهل را، که موجب عدم قدرت بر انجام کار مى گردد.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای