3 ـ نارضائى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از بعضى از همسران خود
فهرست موضوعات
جستجو 


در طول تاریخ، بسیارند بزرگانى که همسرانى در شأن خود نداشتند، و از عدم اجتماع شرائط لازم در آنها رنج مى بردند، که در قرآن مجید نیز نمونه هائى از آنها در میان انبیاى بزرگ ذکر شده است.
آیات فوق، نشان مى دهد، پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) نسبت به بعضى از همسرانش چنین بود، آنها به خاطر رقابت هائى که با یکدیگر داشتند:
گاه روح پاک حضرتش را جریحه دار مى کردند.
و گاه به اعتراض نسبت به او و یا افشاء سرّش مى پرداختند، تا آنجا که خداوند، به سرزنش آنان و دفاع از پیامبرش پرداخته، و مؤکدترین بیان را در این زمینه فرموده، و حتى آنها را تهدید به طلاق مى کند، و چنان که دیدیم، بعد از ماجراى آیات فوق، پیامبر(صلى الله علیه وآله) حدود یک ماه از همسرانش قهر کرد، شاید خود را اصلاح کنند!
اصولاً، تاریخ زندگى آن حضرت(صلى الله علیه وآله) به خوبى نشان مى دهد: بعضى از همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) نه تنها معرفت لازم را نسبت به مقام نبوت نداشتند، که، گاه او را همچون یک فرد عادى مورد بازخواست، و حتى خداى نکرده، مورد اهانت قرار مى دادند! بنابراین، اصرار بر این معنا که همه آنها افرادى شایسته و کاملى بوده اند، بى دلیل به نظر مى رسد، آن هم با توجه به صراحت آیات فوق.
تاریخ اسلام، نسبت به زنان بعد از پیامبر(صلى الله علیه وآله) مخصوصاً داستان جنگ «جمل» نیز نشان داد که، این معنى نه تنها در عصر آن حضرت(صلى الله علیه وآله)، که بعد از او نسبت به جانشینانش نیز تکرار شده است، که اینجا جاى شرح همه این مسائل نیست.
اصولاً، تعبیر آیات فوق که مى گوید: «هر گاه پیامبر شما را طلاق دهد، خداوند زنانى از شما بهتر که واجد صفات ششگانه مذکور در آیه باشند به او مى دهد» بیانگر این واقعیت است که، لااقل بعضى از همسران حضرت واجد این شرایط نبودند.
مراجعه به آیات سوره «احزاب» درباره زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز نظر فوق را تأئید مى کند.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای