5 ـ نباید حلال خدا را بر خود حرام کنید
فهرست موضوعات
جستجو 


امورى که از سوى خداوند حلال یا حرام شده، همه طبق مصالح دقیقى بوده، و به همین دلیل، جاى آن ندارد که انسان حلالى را بر خود حرام، و یا حرامى را بر خود حلال نماید، حتى اگر سوگندى در این زمینه یاد کند ـ چنان که در آیات فوق آمده است ـ آن قسم را مى توان شکست.
آرى، اگر مباحى که سوگند بر ترک آن خورده، عمل مکروهى بوده باشد، یا از جهتى ترک آن اولى باشد، در این صورت باید به قسم پاى بند بود.

* * *

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای