عظمت عالم آفرینش
فهرست موضوعات
جستجو 


با این که قرآن مجید از محیط عقب افتاده عصر جاهلیت عرب برخاست، ولى غالباً تأکید مى کند: مسلمانان در اسرار با عظمت عالم هستى بیندیشند، مطلبى که در عصر جاهلیت مفهوم نداشت، و این خود دلیل روشنى است بر این که: قرآن از مبدأ دیگرى صادر شده، و هر قدر علم و دانش پیش مى رود، عظمت تأکیدات قرآن در این زمینه آشکارتر مى گردد.
مى دانیم: کره زمینى که ما در آن زندگى مى کنیم، با تمام بزرگى که دارد، در مقابل مرکز منظومه شمسى، یعنى قرص «خورشید» به اندازه اى کوچک است که، اگر یک میلیون و دویست هزار کره دیگر مانند کره زمین را روى هم بگذارند، تازه به اندازه قرص آفتاب مى شود!
از سوى دیگر، منظومه شمسى ما، جزئى از یک کهکشان عظیم است، که همان کهکشان «راه شیرى» نام دارد.(1)
طبق محاسبات دانشمندان فلکى، تنها در کهکشان ما، بالغ بر یک صد میلیارد (100000000000) ستاره وجود دارد، که خورشید ما با تمام عظمتش، یکى از ستاره هاى متوسط آن محسوب مى شود!
از سوى سوم، در این جهان بزرگ، آن قدر کهکشان وجود دارد که، از حساب و شماره بیرون است.
و هر قدر تلسکوپ هاى نجومى عظیم تر و مجهزتر مى شوند، کهکشان هاى تازه اى کشف مى شود!
و چه بزرگ است خدائى که این طرح عظیم را با آن نظام دقیق ریخته است. أَلْعَظَمَةُ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ.

* * *


1 ـ «کهکشان ها» مجموعه هائى از ستارگانند که به نام «شهرهاى ستارگان» معروف اند و با این که نسبتاً به یکدیگر نزدیک اند، گاه میلیون ها سال نورى در میان آنها فاصله است!
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای