چهار عامل براى ناکامى انسان ها
فهرست موضوعات
جستجو 


در آیات گذشته خواندیم: نداشتن گوش شنوا و عقل بیدار، مهم ترین عاملى است که دوزخیان را به دوزخ مى کشاند، و در آیات مورد بحث خواندیم: چهار عامل دیگر یعنى «غرور»، «لجاجت»، «سرکشى» (عُتُوّ) و «فاصله گرفتن از حق» (نُفُور) سبب بدبختى و گمراهى انسان مى شود.
اگر درست دقت کنیم، مى بینیم، این عوامل نیز، با عامل گذشته در ارتباط است; زیرا این صفات زشت، پرده بر گوش و چشم بصیرت انسان مى افکند، و او را از درک حقایق مانع مى شود.

* * *

 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای