2 ـ مداهنه و سازشکارى
فهرست موضوعات
جستجو 


از تفاوت هاى روشنى که میان رهروان راه حق و بازیگران سیاسى وجود دارد، این است که: گروه دوم، روى اصول خاصى ثابت نیستند، بلکه، همیشه حاضرند در مقابل امتیازاتى که مى گیرند، امتیازاتى بدهند، و از اصولى که دارند به خاطر منافعى صرفنظر کنند، مرام و عقائد آنها چیز مقدسى براى آنها نیست، و دائماً روى آن معامله مى کنند! و این درست مضمون آیه فوق است که مى گوید: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ: «آنها دوست دارند تو را هم به جرگه خود بکشند، همان گونه که آنها مداهنه و معامله مى کنند، تو هم مداهنه کنى».
ولى، گروه اول، هرگز معامله گر نیستند، آنها هرگز اهداف مقدس خود را با هیچ بهائى از دست نمى دهند، و بر سر آن معامله نمى کنند، مداهنه و سازشکارى و این گونه دادوستدهاى سیاسى در کار آنها نیست، و یکى از بهترین نشانه هائى است که مى توان، سیاست بازان حرفه اى را به وسیله آن شناخت و از مردان خدا جدا نمود.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای