2 ـ تناسب میان «گناه» و «کیفر»
فهرست موضوعات
جستجو 


تعبیراتى که در آیات فوق آمده است جالب توجه است، در مورد عذاب قوم ثمود «طاغیة»، در مورد قوم عاد «عاتیة»، در مورد قوم فرعون و قوم لوط «رابیة» و درباره قوم نوح تعبیر به «طغى الماء» مى کند، که همه اینها مفهوم طغیان و سرکشى در آن نهفته است.
و به این ترتیب، عذاب این اقوام طغیانگر، طغیان بعضى از مواهب زندگى شمرده شده است، اعم از آب و باد و خاک و آتش.
این تعبیرات، تأکیدى بر این حقیقت است که: کیفرهاى دنیا و آخرت، تجسمى از اعمال خود ما است و این کردار انسان هاست که به آنها بازمى گردد.
* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای