2 ـ شگفتى هاى زبان
فهرست موضوعات
جستجو «زبان» نیز به نوبه خود، از اعضاء بسیار شگفت انگیز بدن انسان است، و وظائف سنگینى بر عهده دارد، علاوه بر این که کمک مؤثرى به بلع غذا مى کند، در جویدن نیز، نقش مهمى دارد، مرتباً لقمه غذا را به زیر چکش دندان ها هل مى دهد! و این کار را به قدرى ماهرانه انجام مى دهد که، خود را از ضربات دندان دور نگه مى دارد، در حالى که دائماً کنار آن و چسبیده به آن است!
گاه، ندرتاً هنگام جویدن غذا، زبان خود را جویده ایم، فریاد ما بلند شده، و فهمیده ایم اگر آن مهارت در زبان نبود، چه بر سر ما مى آمد؟!
در ضمن، بعد از خوردن غذا، فضاى دهن و دندان ها را رُفت و روب و تمیز مى کند.و از این کارها مهمتر، مسأله سخن گفتن است که با حرکات سریع، منظم و پى در پى و حرکت کردن در جهات ششگانه انجام مى گیرد.
جالب این که: خداوند براى حرف زدن و تکلم، وسیله اى در اختیار انسان ها قرار داده، که بسیار سهل و آسان و در دسترس همه است، نه خستگى مى آورد، نه ملالى حاصل مى شود، و نه هزینه اى دارد.و از آن عجیب تر، استعداد تکلم در انسان است، که در روح آدمى به ودیعت گذارده، و انسان مى تواند جمله بندى هاى زیادى را در بى نهایت شکل مختلف براى تعبیر از مقاصد فوق العاده متنوع خود انجام دهد.
و باز از آن مهمتر، استعداد وضع لغات مختلف است، که با مطالعه هزاران زبان که در دنیا موجود است، اهمیت آن آشکار مى شود راستى «اَلْعَظَمَةُ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ»!.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای