سوره شمس/ آیه 1- 10
فهرست موضوعات
جستجو 

1وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها
2وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها
3وَ النَّهارِ إِذا جَلاّها
4وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها
5وَ السَّماءِ وَ ما بَناها
6وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها
7وَ نَفْس وَ ما سَوّاها
8فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها
9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها
10وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها

ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ سوگند به خورشید و تابندگیش.
2 ـ و به ماه هنگامى که بعد از آن در آید.
3 ـ و به روز هنگامى که زمین را روشن سازد.
4 ـ و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند.
5 ـ و به آسمان و کسى که آسمان را بنا کرده.
6 ـ و به زمین و کسى که آن را گسترانیده.
7 ـ و به جان آدمى و آن کس که آن را منظم ساخته.
8 ـ سپس فجور و تقوا (شرّ و خیرش) را به او الهام کرده است.
9 ـ که هر کس خود را پاک کرده، رستگار شده.
10 ـ و آن که خود را با گناه آلوده ساخته، محروم گشته!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای