1 ـ ارتباط سوگندهاى قرآن با نتیجه آن
فهرست موضوعات
جستجو سؤال مهمى که مطرح مى شود این است: چه رابطه اى میان این سوگندهاى یازدهگانه و بسیار مهم، با حقیقتى که به خاطر آن سوگند یاد شده، وجود دارد؟
به نظر مى رسد: هدف، بیان این حقیقت از سوى خداوند بزرگ است، که من تمام وسائل مادى و معنوى را براى سعادت و خوشبختى شما انسان ها فراهم ساخته ام.
از یکسو، با نور آفتاب و ماه، صحنه زندگى شما را روشن و پر بار نموده و نظام روز و شب، حرکت و سکون شما را تنظیم کرده، و زمین را براى زندگى شما از هر جهت آماده ساخته ام.
از سوى دیگر، روح شما را با تمام استعدادهاى لازم آفریده ام، وجدان بیدار به شما داده، و حسن و قبح امور را به شما الهام کرده ام، بنابراین، هیچ کمبودى براى پیمودن راه سعادت ندارید، با این حال، چگونه نفس خویش را تزکیه نمى کنید؟ و تسلیم دسیسه هاى شیطانى مى شوید؟

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای