فلسفه انقطاع وحى
فهرست موضوعات
جستجو 

از مجموع آیات فوق، به خوبى روشن مى شود: پیامبر(صلى الله علیه وآله) هر چه دارد از ناحیه خدا است، حتى در نزول وحى از خود اختیارى ندارد، هر زمان خدا بخواهد وحى قطع مى شود، و هر زمان بخواهد برقرار مى گردد، و شاید انقطاع وحى نیز به همین منظور بود، تا پاسخى باشد به آنها که از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)تقاضاى معجزات اقتراحى و بر طبق میل خود داشتند، یا به او پیشنهاد مى کردند: فلان حکم یا فلان آیه را تغییر ده، و او مى فرمود: من در این امور اختیارى از خود ندارم (همان گونه که در آیه 15 سوره «یونس» آمده است).

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای