7 ـ آیا شب قدر در مناطق مختلف، یکى است؟
فهرست موضوعات
جستجو مى دانیم: آغاز ماه هاى قمرى، در همه بلاد یکسان نیست، و ممکن است در منطقه اى امروز اول ماه باشد و در منطقه دیگرى دوم ماه، بنابراین، شب قدر نمى تواند یک شب معین در سال بوده باشد، چرا که فى المثل: شب بیست و سوم در «مکّه» ممکن است شب بیست و دوم در «ایران» و «عراق» باشد، و به این
ترتیب، قاعدتاً هر کدام باید براى خود شب قدرى داشته باشند.
آیا این با آنچه از آیات و روایات استفاده مى شود که: شب قدر یک شب معین است، سازگار است؟!
پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته روشن مى شود و آن این که:
شب، همان سایه نیم کره زمین است که بر نیم کره دیگر مى افتد، و مى دانیم: این سایه همراه گردش زمین در حرکت است، و یک دوره کامل آن در بیست و چهار ساعت انجام مى شود، بنابراین ممکن است شب قدر یک دوره کامل شب به دور زمین باشد، یعنى مدت بیست و چهار ساعت تاریکى که تمام نقاط زمین را زیر پوشش خود قرار مى دهد، شب قدر است، که آغاز آن از یک نقطه شروع مى شود و در نقطه دیگر پایان مى گیرد (دقت کنید).

* * *

خداوندا! به ما آن چنان بیدارى و آگاهى عطا کن که از فضیلت لیلة القدر بهره کافى گیریم!
پروردگارا! چشم امید ما به لطفت دوخته است مقدرات ما را بر وفق آن تعیین فرما!
بارالها! ما را از محرومان این ماه قرار مده که محرومیتى از آن بالاتر نیست!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره قدر(1)
آخر ماه مبارک رمضان 1407
 


1 ـ تصحیح: 11 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای