3 ـ همگى دوزخ را مشاهده مى کنند!
فهرست موضوعات
جستجو 


جمله «لَتَرَوُّنَ الْجَحِیْم» داراى دو تفسیر است:
نخست این که: منظور مشاهده دوزخ در آخرت است، که مخصوص کفار، و یا براى عموم جن و انس است; چرا که طبق بعضى آیات قرآن همگى از کنار جهنم باید بگذرند.
دیگر این که: منظور مشاهده آن با شهود قلبى در همین عالم دنیا است، و در این صورت، این جمله جواب قضیه شرطیه است، مى فرماید: «اگر شما «علم الیقین» مى داشتید «جهنم» را در همین جهان با چشم دل مشاهده مى کردید» چرا که مى دانیم: بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده اند و وجود خارجى دارند.
ولى، همان گونه که قبلاً نیز اشاره کرده ایم، تفسیر اول با آیات بعد که سخن از روز قیامت مى گوید مناسب تر است، بنابراین یک قضیه قطعى و غیر مشروط است.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای