1 ـ معجزه بى نظیر! (این خانه را صاحبى است!)
فهرست موضوعات
جستجو 
جالب این که: قرآن مجید این داستانِ مفصل و طولانى را در چند جمله کوتاه و کوبنده، در نهایت فصاحت و بلاغت، آورده است، و در واقع روى نقطه هائى انگشت گذارده که به اهداف قرآن، یعنى بیدار ساختن گردنکشان مغرور و نشان دادن ضعف انسان در برابر قدرت عظیم خداوند کمک مى کند.
این ماجرا نشان مى دهد: معجزات و خوارق عادات ـ بر خلاف آنچه بعضى پنداشته اند ـ لزومى ندارد که بر دست پیامبر و امام ظاهر شود، بلکه در هر شرائطى که خدا بخواهد و لازم بداند انجام مى گیرد، هدف آن است که مردم به عظمت خداوند و حقانیت آئین او آشنا شوند.
این مجازات عجیب و اعجازآمیز، با مجازات اقوام گردنکش دیگر، یک فرق روشن دارد; زیرا مجازاتى همچون طوفان نوح، زلزله و سنگباران قوم لوط، تندباد قوم عاد، و صاعقه قوم ثمود، یک سلسله حوادث طبیعى بودند که فقط وقوع آنها در آن شرائط خاص معجزه بود.
ولى، داستان نابودى لشکر «ابرهه» به وسیله سنگریزه هائى که از منقار و پاهاى آن پرندگان کوچک فرو مى افتاد، چیزى نیست که شبیه حوادث طبیعى باشد.
برخاستن آن پرندگان کوچک، و آمدن به سوى آن لشکر مخصوص، و همراه آوردن سنگریزه ها و نشانه گیرى خاص آنها و متلاشى شدن بدنهاى افراد یک لشکر عظیم با آن سنگ هاى کوچک، همه امورى هستند خارق عادت، ولى مى دانیم اینها در برابر قدرت خداوند بسیار ناچیز است.
خداوندى که در درون همین سنگریزه ها، قدرت «اتمى» آفریده، که اگر آزاد شود، انفجار عظیمى تولید مى کند، براى او آسان است که در آنها خاصیتى بیافریند که اندام لشکر «ابرهه» را همانند عَصْف مَأْکُول: «کاهِ درهم کوبیده و خورده شده» قرار دهد.
هیچ نیازى نیست که مانند بعضى از مفسران «مصرى» براى توجیه این حادثه بگوئیم: آن سنگ ها حامل میکرب هاى «وبا»، یا «حصبه» و «آبله» بوده اند.(1)
و اگر در بعضى از روایات آمده که از بدنهاى مصدومین مانند: مبتلایان به آبله خون و چرک مى آمد دلیل بر این نیست که آنها حتماً به آبله مبتلا شده بودند.
همچنین، نیازى به آن نیست که بگوئیم: این سنگریزه ها، اتم هاى فشرده اى بودند که خلاء موجود در میان آنها از میان رفته، و فوق العاده سنگین بودند، به طورى که به هر کجا فرود مى آمدند، سوراخ مى کردند.
اینها همه توجیهاتى است که براى طبیعى جلوه دادن این حادثه ذکر شده، و ما نیازى به اینها نمى بینیم، همین اندازه مى دانیم: این سنگ ها، داراى چنان خاصیت عجیبى بود که بدنها را متلاشى مى کرد، بیش از این اطلاعى از آن در دست نیست، و به هر حال، در برابر قدرت خداوند هیچ کارى مشکل نمى باشد.(2)

* * *

 


1 ـ به تفسیر «عبده»، جزء عمّ (جزء سى ام قرآن)، صفحه 158 مراجعه شود.
2 ـ و اگر در بعضى از تواریخ آمده است: اولین بار که حصبه و آبله در بلاد عرب دیده شد، در همان سال بود، دلیلى بر این معنى نمى شود.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای