2 ـ سخت ترین مجازات با کمترین وسیله!
فهرست موضوعات
جستجو قابل توجه این که: خداوند قدرت خود را در برابر مستکبران و گردنکشان، در این ماجرا به عالى ترین وجهى نشان داده است، شاید مجازاتى سخت تر از مجازات لشکر «ابرهه» در دنیا پیدا نشود، که جمعى چنان درهم کوبیده شوند که به صورت کاه خرد شده و خورده شده (عَصْف مَأْکُول) درآیند.
براى نابودى جمعیتى با آن همه قدرت و شوکت، از سنگریزه هائى سست، و از پرندهاى ضعیف و کوچکى همانند «پرستو» استفاده شود، این هشدارى است به همه گردنکشان و مستکبران جهان، تا بدانند در برابر قدرت او تا چه حدّ ناتوانند؟!
حتى گاه مى شود خداوند این مأموریت هاى بزرگ را به دست موجودات کوچک ترى مى سپرد، مثلاً میکربى را که هرگز با چشم دیده نمى شود، مأموریت مى دهد در یک مدت کوتاه به سرعت توالد و تناسل کند، و اقوام نیرومندى را به یک بیمارى خطرناک مسرى مانند «وبا» و «طاعون» مبتلا سازد، و در مدتى کوتاه، همه را مانند برگ خزان بر زمین ریزد.
سدّ عظیم «مأرب» در «یمن» ـ چنان که در تفسیر سوره «سبأ» گفتیم ـ وسیله پیدایش عمران و آبادى فراوان و تمدن عظیم و نیرومندى شد، و به دنبال آن، طغیان این قوم فزون گشت، ولى فرمان نابودى آن ـ به طورى که در بعضى از روایات آمده است ـ به یک یا چند موش صحرائى سپرده شد! تا در آن سدّ عظیم نفوذ کنند و سوراخى در آن به وجود آورند. بر اثر نفوذ آب، تدریجاً این سوراخ بزرگ و بزرگ تر شد، سرانجام سدّ عظیم درهم شکست، و آبى که پشت آن متراکم بود، تمام آن آبادى ها، خانه ها و کاخ ها را ویران ساخت، و آن جمعیت عظیم، نابود یا در مناطق دیگر پراکنده و سرگردان شدند، و این است قدرت نمائى خداوند بزرگ.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای