2 ـ اعجاز این سوره
فهرست موضوعات
جستجو این سوره، در حقیقت، سه پیشگوئى بزرگ در بردارد: از یکسو، اعطاء خیر کثیر را به پیغمبر نوید مى دهد (گر چه «أَعْطَیْنا» به صورت فعل ماضى است، ولى ممکن است از قبیل مضارع مسلّم باشد که در شکل ماضى بیان شده) و این خیر کثیر، تمام پیروزى ها و موفقیت هائى را شامل مى شود که بعداً نصیب پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) شد، و به هنگام نزول این سوره در «مکّه» قابل پیش بینى نبود.
از سوى دیگر، خبر مى دهد: پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بلا عقب نخواهد بود، بلکه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت.
از سوى سوم، خبر مى دهد: دشمنان او ابتر و بلا عقب خواهند بود، این پیشگوئى نیز تحقق یافت، و چنان دشمنانش تار و مار شدند، که امروز اثرى از آنها باقى نمانده است، در حالى که طوائفى همچون «بنى امیه» و «بنى عباس» که به مقابله با پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و فرزندان او برخاستند، روزى آن قدر جمعیت داشتند که فامیل و فرزندان آنها قابل شماره نبود، ولى امروز اگر هم چیزى از آنها باقى مانده باشد، هرگز شناخته نیست.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای