3 ـ ضمیر جمع درباره خدا براى چیست؟
فهرست موضوعات
جستجو 


قابل توجه این که: در اینجا و در آیات فراوان دیگرى از قرآن مجید، خداوند، با صیغه «متکلم مع الغیر» از خود یاد مى کند، مى فرماید: «ما» به تو «کوثر» عطا کردیم!
این تعبیر و مانند آن، براى بیان عظمت و قدرت است; زیرا بزرگان هنگامى که از خود سخن مى گویند، نه فقط از خود، که از مأمورانشان نیز خبر مى دهند، و این کنایه از قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانى در مقابل اوامر است.
در آیه مورد بحث، کلمه «اِنَّ» نیز تأکید دیگرى است بر این معنى، و تعبیر به «أَعْطَیْناکَ» و نه «آتَیْناکَ»، دلیل بر این است که: خداوند «کوثر» را به حضرتش بخشیده و اعطا فرموده است، و این بشارتى است بزرگ به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)، تا در برابر یاوه گوئى هاى دشمنان قلب مبارکش آزرده نشود، و در عزم آهنینش فتور و سستى راه نیابد، و بداند تکیه گاه او خدائى است که منبع همه خیرات است و خیر کثیر در اختیار او نهاده.

* * *

خداوندا! ما را از برکات این «خیر کثیر» که به پیامبرت مرحمت فرمودى بى نصیب مگردان!
پروردگارا! تو مى دانى ما آن حضرت و ذریه طاهرینش را از صمیم دل دوست داریم، ما را در زمره آنان محشور کن!
بارالها! عظمت او و آئینش بسیار است، روز به روز، بر این عظمت و عزت و شوکت بیفزاى!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره کوثر(1)


1 ـ تصحیح: 22 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای