پرسش ها و نکته ها:
فهرست موضوعات
جستجو 


در اینجا چند سؤال مطرح است که باید به آن پاسخ گفت:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای