«فتح مکّه» در سه مرحله انجام گرفت:
فهرست موضوعات
جستجو 

نخست، مرحله مقدماتى یعنى فراهم کردن قوا و نیروى لازم، انتخاب شرائط زمانى مساعد، و جمع آورى اطلاعات کافى از موقعیت دشمن و کم و کیف نیروى جسمانى و روحیه آنها بود.
مرحله دوم، مرحله انجام بسیار ماهرانه و خالى از ضایعات فتح بود.
و بالاخره مرحله نهائى، مرحله پى آمدها و آثار آن بود.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای