سوره تبّت/ آیه 1- 5
فهرست موضوعات
جستجو 

1تَبَّتْ یَدا أَبی لَهَب وَ تَبَّ
2ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ
3سَیَصْلى ناراً ذاتَ لَهَب
4وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ
5فی جیدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَد

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
 ـ بریده باد هر دو دست «ابولهب» (و مرگ بر او باد)!
2 ـ هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودى نبخشید!
3 ـ و به زودى وارد آتشى شعلهور و پر لهیب مى شود.
4 ـ و (نیز) همسرش، در حالى که هیزم کش (دوزخ) است.
5 ـ و طنابى در گردنش از لیف خرما است!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای