2 ـ شاخه هاى پر بار توحید
فهرست موضوعات
جستجو 


معمولاً براى توحید چهار شاخه ذکر مى کنند:
1 ـ توحید ذات (آنچه در بالا شرح داده شده).

2 ـ توحید صفات، یعنى صفات او از ذاتش جدا نیست، و نیز از یکدیگر جدا نمى باشد، فى المثل «علم» و «قدرت» ما، دو وصف است که عارض بر ذات ما است، ذات ما چیزى است و علم و قدرت ما چیز دیگر، همان گونه که «علم» و «قدرت» نیز در ما از هم جدا است، مرکز علم، روح ما است، و مرکز قدرت جسمانى، بازو و عضلات ما، ولى در خداوند نه صفاتش زائد بر ذات او است، و نه جدا از یکدیگرند، بلکه وجودى است تمامش علم، تمامش قدرت، تمامش ازلیت و ابدیت.
اگر غیر از این باشد، لازمه اش ترکیب است، و اگر مرکب باشد، محتاج به اجزاء مى شود و شىء محتاج، هرگز واجب الوجود نخواهد بود.

3 ـ توحید در عبادت، یعنى تنها باید او را پرستش کرد و غیر او شایسته عبودیت نیست; چرا که عبادت باید براى کسى باشد که کمال مطلق، و مطلق کمال است، کسى که از همگان بى نیاز است، بخشنده تمام نعمت ها، و آفریننده همه موجودات، و این صفات جز در ذات پاک او جمع نمى شود.
هدف اصلى از عبادت، راه یافتن به جوار قرب آن کمال مطلق، و هستى بى پایان، و انعکاس پرتوى از صفات کمال و جمال او در درون جان است که نتیجه اش فاصله گرفتن از هوا و هوس ها، و روى آوردن به خودسازى و تهذیب نفس است.
این هدف جز با عبادت «اللّه» که همان کمال مطلق است، امکان پذیر نیست.

4 ـ توحید افعالى، یعنى هر وجودى، هر حرکتى، هر فعلى در عالم است، به ذات پاک خدا برمى گردد، مسبب الاسباب او است و علة العلل، ذات پاک او مى باشد، حتى افعالى که از ما سر مى زند، به یک معنى از او است، او به ما قدرت و اختیار و آزادى اراده داده، بنابراین، در عین حال که ما فاعل افعال خود هستیم، و در مقابل آن مسؤولیم، از یک نظر فاعل، خداوند است; زیرا همه آنچه داریم به او بازمى گردد (لا مُؤَثِّرَ فِى الْوُجُودِ اِلاَّ اللّهُ).

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای