1 ـ مهمترین منابع شرّ و فساد
فهرست موضوعات
جستجو 


در آغاز این سوره، به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور مى دهد: از شرّ تمام مخلوقات شرور به خدا پناه برد، سپس در توضیح آن، اشاره به سه گونه شرّ مى کند:
شرّ مهاجمین تاریک دل، که از تاریکى ها استفاده مى کنند و حملهور مى شوند.
شرّ وسوسه گرانى که با سخنان و تبلیغات سوء خود، اراده ها، ایمان ها، عقیده ها، محبت ها و پیوندها را سست مى کنند، وّ شر حسودان.
از این اجمال و تفصیل، چنین استفاده مى شود: عمده شرور و آفات از همین جا سرچشمه مى گیرد و مهمترین منابع شرّ و فساد این سه منبع است و این بسیار پر معنى و قابل تأمل مى باشد.

* * *

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای