2 ـ تناسب آیات
فهرست موضوعات
جستجو 


قابل توجه این که: در نخستین آیه این سوره، به پیامبر(صلى الله علیه وآله) دستور مى دهد: به پروردگار «فلق» پناه برد، از شرّ تمام موجودات ذى شرّ، انتخاب «ربّ فلق» شاید به خاطر این است که: موجودات شرور، نور، روشنائى سلامت و هدایت را قطع مى کنند، ولى پروردگار فلق، شکافنده ظلمت ها و تاریکى ها است.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای