فصل هفتم: نظافت شخصى
فهرست موضوعات
جستجو 
1. فضيلت حمّام كردن
2. آداب ورود وخروج ودعاهاى حمّام
3. بايدها ونبايدهاى حمّام
4. فضيلت شستن سر و بدن وزدودن بوهاى بد
5. فضيلت شستن سر با سدر وگل خطمى
6. فضيلت برطرف كردن موهاى زايد (زهار)
7. ازاله كردن موى زير بغل
8. وقت دارو كشيدن
9. دعاهاى هنگام دارو كشيدن
10. وقت دارو كشيدن وديگر آداب آن
11. فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
12. آداب غسل جمعه وديگر غسل‌ه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای