فضيلت برطرف كردن موهاى زايد (زهار)
فهرست موضوعات
جستجو 
اهميّت وفوايد دارو كشيدن
1. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «دارو كشيدن پاك‌كننده بدن است».[1]
2. در روايتى صحيح آمده است كه عبدالرّحمان بن ابى عبدالله گويد: همراه امام صادق عليه السلام به حمّام رفتم. حضرت فرمود: «دارو بكش!» عرض كردم: چند
روز پيش كشيدم. فرمود: «بار ديگر اين كار را تكرار كن كه دارو كشيدن، پاك‌كننده بدن است».[2]
روايات ديگرى نيز به اين مضمون آمده است.
3. در حديثى ديگر آمده است كه حضرت به كسى دستور استفاده از داروى نظافت حمّام داد. عرض كرد: سه روز پيش كشيده‌ام. فرمود: «تكرار كن كه تو را پاك مى‌كند».[3]
4. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «دارو كشيدن، دلگيرى وپريشانى خاطر را برطرف كرده وبدن را پاك مى‌كند».[4]
5. از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرمود: چهار چيز از اخلاق پيامبران است: «بوى خوش، تراشيدن سر، دارو كشيدن، آميزش با همسر».[5]
فلسفه دارو كشيدن
1. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «موى شارب (سبيل) وزهار (زير شكم) وزير بغل را بلند نگذاريد كه جايگاه شيطان است».[6]
2. در روايتى صحيح مى‌خوانيم كه امام کاظم عليه السلام فرمود: «هرگاه موى بدن بلند شود آب پشت را قطع مى‌كند (يعنى فرزندى به وجود نمى‌آيد) وبندها را سست مى‌كند وضعف وتنبلى به دنبال مى‌آورد. ودارو كشيدن، آب پشت را فراوان وبدن را قوى وپيه گرده‌ها را بسيار وبدن را فربه مى‌كند».[7]
3. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «موهاى زايد بدن را برطرف كنيد كه سبب آلودگى است».[8]
[1] . كافى، ج 6، ص 505، ح 1؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 67، ح 254.
[2] . كافى، ج 6، ص 505، ح 2.
[3] . همان، ح 4.
[4] . كافى، ج 6، ص 506، ح 7؛ ثواب الأعمال، ص 39، ثواب التنور، ح 1.
[5] . مكارم الأخلاق، ص 63.
[6] . علل الشرايع، ج 2، ص 519، باب 292، ح 1.
[7] . السرائر، ج 3، ص 575.
[8] . كافى، ج 6، ص 505، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 398، ح 1158.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای