زیارت مرحوم کلینى:
فهرست موضوعات
جستجو 

سزاوار است زوّار محترم در بغداد به زیارت شیخ بزرگوار و عالى مقام جناب ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب کلینى نیز بروند، کسى که در زمان خودش رئیس شیعه و موثّق ترین و استوارترین آنان در نقل حدیث بوده، و کتاب شریف «کافى» را که یکى از منابع مهمّ حدیث شیعه است، در مدّت بیست سال، تألیف کرده، و حقّى بزرگ بر گردن شیعه به خصوص اهل علم دارد. او کسى است که به جهت عظمت شأنش، ابن أثیر (مورّخ معروف) او را مجدّد و مؤسّس مذهب امامیّه در آغاز قرن چهارم مى شمرد بعد از آن که حضرت ثامن الائمّه(علیه السلام) را مجدّد این مذهب در آغاز قرن سوم به حساب مى آورد.(1) (البتّه این سخن به آن معنا نیست که احادیث کتاب شریف کافى احتیاج به بررسى اسناد و نقد ندارد).

 


1 حبل المتین، شیخ بهایى، صفحه 7.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای