نکته دوم
فهرست موضوعات
جستجو 

یک درس توحیدى از این روایت استفاده مى شود که خداوند در بدن انسان، یک نیروى دفاعى آفریده است، در خون انسان ذرات سفیدى به نام گلبول هاى سفید قرار داده که چندین میلیون آن در بدن قرار دارد و مدافع جسم انسان است که با میکروب ها جنگ فیزیکى و شیمیایى مى کند، گاهى میکروب ها را از خود دور مى کند و مى بلعد که جنگ فیزیکى است و گاهى سمومى از خود در خون ترشح مى کند و میکروب ها را مى کشد و تعجّب این که مى دانند هر میکروبى با چه سمّى از بین مى رود و با همان سم آن را از بین مى برند.

این درس بزرگ توحیدى است که اگر نیروى دفاعى بدن نبود انسان زنده نمى ماند چون از چهار طرف میکروب مرتباً وارد بدن انسان مى شود، از طریق غذا، آب، هوا و پوست زمانى که بدن خراش برمى دارد.

بیمارى لاعلاج ایدز نمونه اى از بیمارى هاست که نیروى دفاعى بدن که همان گلبول هاى سفید باشد را از کار مى اندازد تا انسان به انواع بیمارى ها مبتلا شود و نهایتش هم مرگ است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای