نکته ها:
فهرست موضوعات
جستجو 


1 ـ از این آیه استفاده مى شود که: آنها حتى قبل از شکست خوردن متوجه بیهودگى کار خود مى شوند و چون نتیجه کافى در برابر اموالى که صرف کرده اند نمى بینند گرفتار رنج و اندوه مى گردند، و این یکى از مجازات هاى آنها در دنیا است.
مجازات دیگرشان شکست برنامه هایشان است; زیرا افراد زرخرید و مزدور و آنها که به عشق مال و ثروت نبرد مى کنند هرگز نمى توانند در برابر افراد با ایمانى که به خاطر هدف مقدسى مى جنگند بایستند.
حوادث دنیاى معاصر ما نیز بارها نشان داده دولت هاى نیرومند که سربازانشان را با پول و وسائل شهوت به جنگ تشویق مى کردند، در برابر ملت هاى کوچکى که از روى ایمان مى جنگیدند با رسوائى مغلوب شدند.
علاوه بر این دو مجازات دنیا، مجازات سومى نیز در جهان دیگر در پیش دارند که همان گرفتارى آتش خشم و غضب الهى است.


* * *

2 ـ آنچه در آیه فوق آمده، در جهان امروز ما نیز نمونه هاى فراوانى دارد، نیروهاى اهریمنى استعمار، و طرفداران ظلم و فساد و ستمگرى، و حامیان مذاهب خرافى و باطل، سرمایه هاى کلانى براى پیشبرد اهدافشان و باز داشتن انسان ها از راه حق به اشکال مختلفى مصرف مى کنند:
گاهى در لباس مزدوران جنگى،
زمانى در شکل کمک هاى ظاهراً انسانى، مانند ساختن بیمارستان ها و درمانگاه ها،
و زمان دیگرى به شکل کمک هاى فرهنگى و مانند آن.
اما ماهیت و هدف نهائى همه یکى است و آن توسعه استعمار و ظلم و ستم است و اگر مؤمنان راستین همانند مجاهدان «بدر» صفوف متشکل و پرمقاومتى داشته باشند، مى توانند همه این نقشه ها را نقش بر آب کنند و حسرت این سرمایه ها را به دلشان بگذارند، و سرانجام جمعشان را به دوزخ بفرستند!


* * *

3 ـ بعضى از مفسران گفته اند: این آیه یکى از نشانه هاى صدق دعوت پیامبر است; زیرا از حوادث بعد که شکست دشمنان اسلام است خبر مى دهد، گر چه آنها براى پیروزى اموال زیادى مصرف کردند.
و اگر ما آیه را یک اخبار غیبى مربوطه به حوادث آینده هم ندانیم حداقل نشانه محتواى دقیق و حساب شده قرآن درباره مبارزه حق و باطل است و عظمت قرآن و تعلیمات اسلام را روشن مى سازد.


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای