1 ـ پاسخ به یک سوال
فهرست موضوعات
جستجو 


در اینجا پرسشى پیش مى آید که: چرا در این فاصله کوتاه آیه (کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ...) با مختصر تفاوتى تکرار شده است؟
در جواب این سؤال به این نکته باید توجه داشت، گر چه تکرار و تأکید در مسائل حساس و حیاتى یکى از اصول بلاغت است و در گفته هاى فصیحان و بلیغان همواره دیده مى شود، ولى در آیات فوق، تفاوت مهمى نیز وجود دارد که عبارت را از صورت تکرار خارج مى سازد.
و آن این که آیه نخست، اشاره به مجازات هاى الهى در مقابل انکار آیات حق مى کند، و سپس حال آنها را در این قسمت به فرعونیان و اقوام پیشین تشبیه مى نماید.
اما در آیه دوم اشاره به دگرگونى هاى نعمت هاى دنیا و از میان رفتن مواهب الهى; یعنى پیروزى ها، امنیت ها، قدرت ها، و سایر افتخارات شده، سپس حالشان به حال فرعونیان و اقوام گذشته تشبیه گردیده.
در حقیقت، در یک مورد، سخن از سلب نعمت ها و مجازات هاى ناشى از آن است و در مورد دیگر بحث از تغییر نعمت ها و دگرگونى هاى آن.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای