3 ـ جبر سرنوشت و جبر تاریخ و سایر جبرها ممنوع!
فهرست موضوعات
جستجو 


موضوع مهم دیگرى که از آیات فوق به روشنى استفاده مى شود این است: انسان سرنوشت خاصى از پیش تعیین شده ندارد و تحت تأثیر «جبر تاریخ» و «جبر زمان» و «محیط» نیست، بلکه عامل سازنده تاریخ و زندگى انسان دگرگونى هائى است که در روش، اخلاق و فکر و روح او، به اراده خودش پیدا مى شود.
بنابراین، آنها که معتقد به قضا و قدر جبرى هستند و مى گویند: همه حوادث به خواستِ اجبارى پروردگار است با آیه فوق محکوم مى شوند.
و همچنین جبر مادى که انسان را بازیچه دست غرائز تغییرناپذیر و اصل وراثت مى داند، و یا جبر محیط که او را محکوم چگونگى اوضاع اقتصادى و شرائط تولید مى داند از نظر مکتب اسلام و قرآن بى ارزش و نادرست است، انسان آزاد است و سرنوشت خود را به دست خویش مى سازد.
انسان ـ با توجه به اصلى که در آیات فوق خواندیم ـ زمام سرنوشت و تاریخ خود را در دست دارد که براى خود افتخار و پیروزى مى آفریند، اوست که خود را گرفتار شکست و ذلت مى سازد، درد او از خود اوست و دواى او به دست خودش، تا در وضع او دگرگونى پیدا نشود و با خودسازى خویشتن را عوض نکند تغییرى در سرنوشتش پیدا نخواهد شد!


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای