2 ـ عمل خالص تنها از ایمان سرچشمه مى گیرد
فهرست موضوعات
جستجو 


ممکن است بعضى چنین فکر کنند: چه مانعى دارد، از سرمایه هاى غیر مسلمانان براى عمران و آبادى این مراکز استفاده کنیم؟
اما آنها که چنین مى اندیشند، توجه به این نکته اساسى ندارند که: اسلام همه جا عمل صالح را میوه درخت ایمان مى شمرد.
عمل، همیشه پرتوى از نیات و عقاید آدمى است، و همیشه شکل و رنگ آن را به خود مى گیرد. نیت هاى ناپاک ممکن نیست عمل پاکى به وجود آورد، و محصول مفیدى از خود نشان دهد، چه این که عمل بازتاب نیت است.


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای