2 ـ مسیح(علیه السلام)فرزند خدا نبود
فهرست موضوعات
جستجو 


در مورد مسیحیان جاى تردید نیست که آنها مسیح را فرزند حقیقى خدا مى دانند و این نام را نه به عنوان احترام و تشریفات، بلکه به معنى واقعى بر او اطلاق مى کنند و صریحاً در کتب خود مى نویسند: اطلاق این نام بر غیر مسیح(علیه السلام)به معنى واقعى جائز نیست.
شک نیست که این یکى از بدعت هاى نصارى است.
و همان گونه که در جلد 4، ذیل آیه 171 سوره «نساء» گفتیم، مسیح هرگز چنین ادعائى نداشت و او تنها خود را بنده و پیامبر خدا معرفى مى کرد.
و اصولاً معنى ندارد که رابطه پدر و فرزندى که مخصوص جهان ماده و عالم ممکنات است، میان خداوند و کسى برقرار گردد.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای