نکته:
فهرست موضوعات
جستجو 


قابل توجه این که: در این آیات، «قرآن» به چهار وصف توصیف شده:
نخست مى گوید: این نازل شده، از سوى ربّ العالمین است، بعد مى گوید: یادآورى براى متقین مى باشد.
آنگاه مى گوید: مایه حسرت براى کافران است، و در آخرین مرحله مى افزاید: این «حق الیقین» است که اولّى براى همه مردم، دومى براى پرهیزکاران، سومى مربوط به کافران، و چهارمى مربوط به خاصان و مقربان است.

* * *

خداوندا! تو خود مى دانى چیزى برتر از سرمایه یقین نیست، به ما ایمان و یقینى مرحمت کن که مصداق «حق الیقین» باشد!
پروردگارا! روز قیامت «یوم الحسرة» است، ما را حداقل از کسانى قرار ده که از کمىِ طاعات حسرت مى خورند، نه از انجام کثرت گناه و ترک طاعت!
بارالها! نامه اعمال ما را به دست راستمان ده، و در جنّت عالیه و عیشه راضیه ات داخل فرما!
 
آمِیْنَ یا رَبَّ العالَمِیْنَ
پایان جلد 24 تفسیر نمونه
 پایان سوره حاقه
5 / ذى القعده / 1406(1)

* * *


1 ـ تصحیح: 3 / 2 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای