1ـ بلوغ
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 5ـ اگر شخصِ غیر بالغ موفّق به انجام مناسک حج شود، حجّ او صحیح است، ولى کفایت از حجّ واجب (حجّة الاسلام) نمى کند; یعنى اگر بعد از بلوغ مستطیع شد، باید دوباره حج را بجاى آورد.

مسأله 6ـ هرگاه کودک ممیّزى براى حج مُحرم شود، و در مشعر الحرام یا قبل از آن به سنّ بلوغ برسد، حج او صحیح است; ولى بنابر احتیاط واجب، کفایت از حجّ واجب نمى کند.

مسأله 7ـ کسى که تصوّر مى کرده بالغ نشده، و بدین جهت به هنگام تشرّف به حج، نیّت حجّ مستحبّى کرده، و بعد معلوم شده که بالغ بوده، حجّ او کفایت از حجّ واجب نمى کند; ولى اگر قصدِ وظیفه فعلیّه کرده، و آن را اشتباهاً بر حجّ استحبابى تطبیق داده، کفایت از حجّة الاسلام مى کند. همچنین در صورتى که قصد مأمور به (وظیفه) واقعى را داشته است.

مسأله 8ـ رفتن به حج براى کودک ممیّز مستحب است، و حجّ او، حتّى بدون اجازه ولیّش، صحیح مى باشد، امّا اگر در اموال خود تصرّف مى کند باید به اذن ولىّ باشد; ولى همان گونه که گذشت، چنانچه پس از بلوغ مستطیع گردد، حجّى که در زمان کودکى به جاى آورده کافى نیست، و باید دوباره به حج برود.

مسأله 9ـ اگر کودک نابالغ قبل از احرام بالغ گردد، حجِّ وى حَجّة الاسلام محسوب مى شود و کافى است که از همان محل مستطیع باشد; ولى اگر بعد از احرام بالغ گردد، کفایت نمى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای