2ـ عقل
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 10ـ دوّمین شرط وجوب حج (حجّة الاسلام) عقل است; بنابراین، بر شخص دیوانه حج واجب نیست، ولى اگر محرم شود، و در وقت درک مشعرالحرام عاقل گردد،حجّ او صحیح است ; امّا احتیاط واجب آن است که چنانچه پس از آن مستطیع شود دوباره حجّة الاسلام را به جاى آورد.

مسأله 11ـ حکم فوق مخصوص مجنون دائمى است; بنابراین اگر مجنون أدوارى(1) بتواند اعمال حج را در حالى که عاقل است (دور إفاقه) بجاى آورد لازم است این کار را انجام دهد.

 


1 . مجنون ادوارى کسى است که گاهى عاقل است، و گاه عقل خود را از دست مى دهد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای