3ـ عدم مزاحمت با انجام واجب، یا ترک حرام مهمتر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 12ـ یکى از شرایط وجوب حج آن است که با انجام حج، عمل واجب مهمترى ترک نگردد، یا کار حرام مهمترى انجام نشود.

مسأله 13ـ اگر رفتن به حج موجب ترک واجب یا فعل حرامى گردد، باید ملاحظه کند که کدام مهم تر است; چنانچه اهمّیّت حج بیشتر باشد، باید به حج برود، و اگر اهمّیّت کار واجب یا ترک حرام بیشتر است، باید حج را ترک کند (البتّه تشخیص این مطلب به نظر فقیه و مرجع تقلید است) و چنانچه این مطلب را مراعات نکند و به حج برود، معصیت کرده، امّا حجّ او صحیح است; مثلا اگر جهاد واجب را ترک کند و به حج برود، گناه کرده، ولى حجّ او باطل نیست.

مسأله 14ـ کسى که براى حجّ نیابتى اجیر شده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پیدا کرده، چنانچه مورد اجاره همان سال باشد، باید حجّ نیابتى را بجا آورد، و اگر استطاعت او باقى ماند، در سال آینده براى خودش حج بجا آورد.

مسأله 15ـ در حج و عمره مستحبّى اجازه شوهر لازم است.

مسأله 16ـ اگر حج یا عمره مستحبّى باعث آزار پدر یا مادر گردد، اشکال دارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای