4ـ استطاعت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 17ـ استطاعت به چند چیز حاصل مى گردد:

الف) داشتن زاد و توشه و آنچه مورد نیاز او در سفر و به هنگام بازگشت است. (استطاعت مالى)

ب) داشتن جواز سفر، و نبودن مانعى در راه، و عدم خوف بر جان و مال و آبروى خویش. (استطاعت طریقى)

ج) داشتن توانایى جسمانى براى انجام اعمال و مناسک حج (استطاعت جسمانى).

د) داشتن وقت کافى براى رسیدن به مکّه و انجام اعمال حج (استطاعت زمانى).

هـ)داشتن مخارج زندگى همسر و فرزند و کسانى که خرج آنها در طول مدّت حج شرعاً یا عرفاً بر او لازم است.

و) داشتن مال، یا کسب و کار، یا شغلى که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای