شرط سوم: استطاعت جسمانى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 49ـ هرگاه زنى، که در حیات شوهر استطاعت مالى نداشته، شوهرش را از دست بدهد، و پس از مرگ شوهر، به واسطه ارثى که از شوهر به او رسیده، استطاعت مالى پیدا کند، ولى بر اثر بیمارى قادر بر رفتن به حج نباشد، مستطیع نشده، و حج بر او واجب نیست; همچنین اگر بعد از مردن شوهر، شغل یا زراعت، یا صنعت، یا پس اندازى که بتواند پس از بازگشت از حج زندگى خود را با آن اداره کند نداشته باشد، مستطیع نمى شود; هر چند ارثى که برده جوابگوى هزینه هاى حج باشد.

مسأله 50ـ شخصى که از سالها قبل مستطیع بوده و فعلا مسافرت با هواپیما، به خاطر کسالتى که دارد، براى او امکان پذیر نیست، و عزیمت به این سفر روحانى با غیر هواپیما نیز ممکن نباشد، باید نایب بگیرد، مگر این که امید بهبودى داشته باشد، که باید صبر کند، و اگر در این فاصله فوت کند، باید از اموال وى حج او را بجا آورند، ولى اگر از سالهاى قبل استطاعت نداشته، مستطیع نشده است.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای