شرط چهارم: داشتن وقت کافى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 51ـ هرگاه براى حج ثبت نام کند، و پیش از آن که نوبتش فرارسد از دنیا برود، یا استطاعت بدنى او زائل شود، مستطیع نبوده و فیش حجّ او در صورت فوت متعلّق به ورثه است; مشروط بر این که جز از طریق نام نویسى قادر بر حج نبوده باشد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای