شرط پنجم: گذران زندگى واجب النفقه اش در مدّت سفر او
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 52ـ یکى از شرایط استطاعت آن است که شخص مستطیع مخارج خانواده اش را تا بازگشت از سفر حج داشته باشد; هر چند بعضى از آنها واجب النّفقه او نباشند.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای