1ـ بلوغ
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 56ـ اگر پدر و مادر، کودکان غیر ممیّز را همراه خود به مکّه ببرند، آیا در صورت توانایى کودکان، واجب است، آنها را وادار به انجام اعمال و مناسک حج نمایند، یا خود به نیابت از سوى آنها انجام دهند؟ اگر پدر و مادر هیچ یک از این دو کار را انجام ندهند، آیا پس از بلوغ و رشد مى توانند ازدواج کنند، یا باید اوّل عمره و حج و طواف نساء را بجاى آورده، سپس ازدواج نمایند؟

جواب:بر ولىّ کودک واجب نیست او را مُحرم نموده، یا از طرف او حج انجام دهد، ولى اگر او را مُحرم نمود، باید وظائف و اعمال را مطابق آنچه در مناسک حج نوشته ایم انجام دهد، و اگر او را محرم نکرده، چیزى بر آن کودک نیست.

سؤال 57ـ شخصى در زمان کودکى به همراه پدر و مادرش به مکّه رفته، و پدر وى را محرم کرده، ولى تمام اعمالش را انجام نداده، و از احرام خارج نشده است. اکنون ازدواج کرده، و فرزندانى دارد. آیا بر همسرش حرام ابدى است؟ اکنون وظیفه اش چیست؟

 

جواب: باید اگر ممکن است خودش، و اگر نمى تواند نایب بگیرد تا اعمال او را انجام دهد، و از احرام خارج شود، و مجدّداً صیغه عقد همسر را بخواند، و تا اعمال انجام نشده، و صیغه مجدّد نخوانده از آن زن پرهیز کند، ولى بر او حرام ابدى نمى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای