2ـ عقل
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 58ـ شخصى پس از انجام عمره تمتّع دیوانه شد، آیا لازم است او را براى حج محرم کنند؟

جواب: لازم نیست، و دیوانه تکلیفى ندارد.

سؤال 59ـ دختر بچّه ده ساله اى که متأسّفانه کر و لال است، مشاعرش به گونه اى است که گاه به نماز مى ایستد، ولى ناگهان نماز را رها مى کند. آیا مى توان او را محرم کرد؟

جواب: احتیاط آن است که چنین شخصى را محرم نکنید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای